Tolerancijos dienos minėjimas

     Šiais metais buvo siūlyta Tarptautinę tolerancijos dieną paminėti su Tolerancijos raktu. Šią idėją pasiūlė Alytaus Jotvingių gimnazija.
     Pilietinės iniciatyvos idėja raktas – puikiai tinka atrakinti žmonių mintis, širdis, jausmus ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų, išpažįstančių kitą religiją ir pan. Kai kurie žmonės savo viduje turėdami pakantumą, supratimą, draugiškumą, kito priėmimą, pagarbą ne visada tai atskleidžia kitiems, todėl kartais reikia turėti simbolinį raktą, kuriuo galime atrakinti žmogaus vidinį pasaulį ir padėti atsiskleisti šioms žmogaus savybėms.
     Klasės auklėtojai kartu su etikos mokytoja vedė integruotas pamokas apie toleranciją, gamino Tolerancijos raktus. Pradinių klasių mokiniai gamino mažus raktelius. Iš visų pagamintų raktų, vadovaujant mokytojai Svetlanai Menčinskienei, buvo surengta paroda. Prie iniciatyvos prisijungė ir muziejininkų būrelis – surengė abiturientų pagamintų mokyklos raktų parodą.
Istorijos mokytoja Larisa Ustinavičienė

Paskaita apie tarnybinius šunis

     Lapkričio 14 d. JPB nariai susitiko su Ignalinos pasienio rinktinės vyresniąja specialiste, atsakinga už kinologinę veiklą, Jovita Vinciūniene. Pareigūnė parengė pranešimą apie tarnybinius šunis.
     Jovita Vinciūnienė papasakojo apie pagrindines tarnybinių šunų veisles, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis tarnybinį šunį. Jaunieji pasieniečiai sužinojo, koks turi būti tarnybinio šuns pageidautinas elgesys. Neįtikėtina buvo tai, kad tarnybiniai šunys, kaip ir žmonės, yra skirstomi pagal temperamentą ir intelektą. Pareigūnė paaiškino, pagal kokius kriterijus reikia pasirinkti šuniuką ir kaip atliekamas šuniukų testavimas.
      Jaunuosius pasieniečius sudomino, kaip yra vykdoma kinologų atranka.
     Smalsumui sužadinti pareigūnė parodė video medžiagą ir nuotraukas, papasakojo tikras istorijas iš kasdienio tarnybinių šunų gyvenimo.
JPB vadovė Larisa Ustinavičienė

Skaitymai žvakių šviesoje

     Adutiškio pagrindinės mokyklos mokiniams jau tapo gražia tradicija kasmet trečią lapkričio savaitę, papūtus šiaurės vėjui ir ėmus stingdyti šaltukui, susirinkti miestelio bibliotekoje ir skaityti Šiaurės šalių literatūrą.
      Šiais metais skaityti žvakių šviesoje buvo pasiūlyta 9 klasės mokiniams. Jie  skaitė norvegų rašytojo S. Strangerio romano „Tie, kurių nėra“ ištraukas. Kūrinys jaunuolius Tarptautinės tolerancijos dienos išvakarėse privertė pamąstyti apie aktualią šiuo metu pabėgėlių problemą, apie tai, kas yra teisinga ir kas ne…
     Romano epilogas liūdnas, tad mokiniai atliko kūrybinę užduotį – dirbdami grupėmis sukūrė savąsias epilogo versijas, leido knygos veikėjams patirti daugiau džiaugsmo, parodė, kad ir iš pačių liūdniausių gyvenimo situacijų galima rasti išeitį.
     Renginio pabaigoje bibliotekininkė Ana Vežan paragino prisiminti anksčiau skaitytas Šiaurės šalių rašytojų knygas ir atsakyti į viktorinos klausimus, paragino dažniau lankytis bibliotekoje.

Lietuvių kalbos mokytoja Angelė Burokienė

Dalyvavimas Jaunimo verslumo dirbtuvėse

     Spalio 26-28 dienomis Adutiškio pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai dalyvavo Jaunimo verslumo dirbtuvėse, kurios vyko Sirvėtos regioninio parko Gamtos mokykloje.
     Užsiėmimų metu mokiniai klausėsi lektorių paskaitų apie verslumą, jo formas ir įkūrimą, aktyviai dalyvavo susitikime su verslininku Janu Komaiška, kuris papasakojo savo sėkmės istoriją ir pasidalino patirtimi. Paskutinę dieną dalyviai pristatė savo verslo idėjas, neformaliai bendravo su svečiais ir komisijos nariais.
     Mokiniai grįžo ne tik pailsėję, smagiai praleidę laiką ir susiradę naujų draugų, tačiau gausiai praturtino savo žinių bagažą ir idėjas.

9 klasės mokinė Akvilė Fomčenkovaitė

Skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

     Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas), skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
      Pareigybės grupė: biudžetinės įstaigos vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).
     Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,21–9,78 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo).
     Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo", patirtį  ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti Kvalifikacinių  reikalavimų valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo įstaigai kompetencijas.

4.Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo", reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Žinoti (išmanyti) švietimo įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.

10. Privalumas – projektinio darbo patirtis.

     Pateikiami dokumentai:
  1. Prašymas dalyvauti konkurse.           
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo". Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopija.
  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija(-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).
  9. Gali būti pateikta buvusių darbdavių rekomendacijos.
     Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
     Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2019 m. kovo 4 d. įskaitytinai:

• Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, 206, 207 kab., (Vilniaus g. 19, Švenčionys);

• elektroniniu paštu personalas@svencionys.lt;

• registruotu laišku Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys.

     Konkurso paskelbimo data: 2018 m. spalio 31 d.
     Pretendentų atrankos posėdžio data: 2019 m. kovo 19 d.
     Kontaktinė informacija: Jadvyga Samuilevičienė, Bendrojo skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 375, el. p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt; Ana Zingerienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 387) 66 375, el. p. ana.zingeriene@svencionys.lt.
     Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt).

Sveikos gyvensenos skatinimas

     Spalio 18 ir 25 d. Švenčionių rajono Adutiškio pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone". Seminare ,,Sveikatai palankus maistas'' dalyvavo 2-7 klasių mokiniai. Seminarą vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Buinorienė. Seminaro metu buvo kalbama apie sveiką mitybą ir jos naudą mokinių organizmui, apie vitaminų ir vandens svarbą kūnui, kaip reikia sveikai maitintis, kad užaugtume sveiki ir stiprūs. Buvo nagrinėjama maisto pasirinkimo piramidė, kuri yra viena iš patarėjų, kaip rinktis maistą, koks maistas yra palankus sveikatai, o koks – ne, kokiomis proporcijomis valgyti. Taip pat ant magnetinės lentos mokiniai dėliojo magnetukus su įvairiais maisto produktais į tinkamą vietą lėkštėje pagal naudingumą. Vėliau kūrė savo sveiko maisto lėkštę. Sveikos mitybos kamuolys taip pat buvo puiki vaizdinė priemonė mokiniams atpažinti sveikus ir nesveikus maisto produktus, sužinoti apie mažiau žinomus. Pabaigoje mokiniai palinkėjo vieni kitiems stengtis maitintis sveikai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Buinorienė

Saugaus eismo pamokėlė

     Spalio 18 dieną Švenčionių rajono Adutiškio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę ir pradinių klasių mokinius aplankė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Liudmila Čeponienė ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus  tyrėja Vaida Mikulėnienė.
     Pareigūnės priminė, papasakojo ir vaizdžiai parodė mokiniams, kuriose vietose ir kaip saugiai pereiti gatvę. Kaip taisyklingai prisisegti  atšvaitus. Paaiškino, kaip svarbu automobilyje segėti saugos diržą, o važiuojant dviračiu užsidėti šalmą.
     Vaikai atidžiai klausėsi ir žadėjo būti saugūs kelyje.
                                                     Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Menčinskienė

Susitikimas su Rita Miliūte

     Jau antrus metus mūsų rajone tęsiasi Andriaus Tapino inicijuojamas projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ 
     Šiandien mūsų mokyklos mokiniai  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje dalyvavo susitikime su Rita Miliūte – Lietuvos radijo ir televizijos žurnaliste, redaktore, laidų vedėja, nuo 2017 m. Laisvės TV laidos „R.I.T.A“ vedėja.
     Tarp mokinių ir žurnalistės vyko labai šiltas dialogas. Žurnalistė atsakinėjo į visus mokinių užduotus klausimus, pasakojo apie savo svajonę tapti žurnaliste, apie savo  nepaprastą laidų vedėjos darbą televizijoje. Taip pat papasakojo apie savo pomėgius, meilę šunims. Pasidalino savo mintimis apie tai, kad gerai gyventi galima ir Lietuvoje, nebūtina išvažiuoti į užsienį. 
     Mokiniai sužinojo daug informacijos apie žurnalistės darbą. Šis susitikimas – naudingai ir tikslingai praleistas laikas.
                                                                                       Mokytoja Kristina Grigel.

Dalyvavimas projekte, skirtame skatinti sveiką gyvenseną Švenčionių rajone

     Spalio 9 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio vidurinio ugdymo skyriaus 4 klasės ir Adutiškio pagrindinės mokyklos 9, 10 klasių mokiniai kartu su gimnazistais susirinko Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekoje. Jie dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus inicijuotame Sveikos gyvensenos skatinimo projekte.
     Tai buvo tikra patyriminė veikla mūsų mokiniams.  Jie išklausė paskaitą apie tikslus, sportą ir sveiką gyvenseną. Po paskaitos vyko žygis ir žaidimai, per kuriuos mokiniai mokėsi bendradarbiauti, dirbti komandoje, pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, siekti bendro rezultato, galėjo apmąstyti ir įvertinti savo veiksmus, giliau pažinti save. Taip pat vaikai mokėsi reikšti, suprasti savo jausmus ir emocijas.
     Mokiniai grižo namo pasisėmę geros patirties, linksmi ir kupini teigiamų emocijų.
                                                                                                                 Mokytoja Kristina Grigel

Edukacinė pamoka-koncertas su kapitonu Flintu

     Šiandien Adutiškio mokykloje svečiavosi kapitonas Flintas, kuris pristatė nuotaikingą muzikinę programą „Kaip gera turėti draugų“. Atlikėjas  dainavo, judino visą salę, o vaikai nenusileido – nustūmė šalin suoliukus, šoko ir pritarė, nes mokėjo beveik visas daineles. Paskui visi susikabinę vienas paskui kitą „traukinuku“ judėjo dainos ritmu. Kiek visiems buvo juoko ir linksmumo!
     Iš „lobių salos“ piratų kapitonas atvežė vaikams ir mokytojams dovanų. Liūdna buvo atsisveikinti vaikams su Flintu, bet jis pažadėjo sugrįžti.
                                          Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Menčinskienė
2018 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Pamokų laikas

Mokykloje

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.05 – 13.50
7 pamoka 14.00 – 14.45